Koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

REGULAMIN SKLEPU MILVAI

czyli, jak działa Milvai?
 1. Od kogo kupujesz?

Sklep internetowy MILVAI, działający pod adresem www.milvai.pl (zwany w dalszej części „Milvai”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części "Towarem/ami" ), prowadzony jest przez spółkę Mersigo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000481522, numer NIP: 5213657896, numer Regon 146919661 (zwaną w dalszej części „Mersigo” ). Mersigo jest odpowiedzialne za treści zamieszczone na stronie internetowej www.milvai.pl.

 1. Jak się z nami skontaktować?

Można się skontaktować z Mersigo za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, pod numerem telefonu 22 519 77 76, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

 1. Jak złożyć zamówienie: zawarcie umowy z Milvai

Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem www.milvai.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Mersigo zamówienia Klienta.

Klientem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem www.milvai.pl może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Realizacja dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu www.milvai.pl, może mieć miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Oferty przedstawione na stronie www.milvai.pl są ważne przez okres nie dłuższy niż 60 dni, jednak należy pamietać, że wszystkie towary sprzedawane są zgodnie z zasadą „do wyczerpania zapasów” a ilość dostępnych produktów jest ograniczona. Oznacza to, że zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary.

 1. Zamówienie krok po kroku

  Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.milvai.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia. W trakcie zamówienia Klient dokonuje:

  i.        wyboru Towarów;

  ii.        oznaczenia adresu dostawy;

  iii.        wyboru formy płatności

  Na www.milvai.pl możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze Towaru oraz płatność Dotpay: płatność przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową. Mersigo wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku.

  Przed wysłaniem zamówienia, Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).

  Złożenie zamówienia następuje po podaniu żądanych informacji, po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Milvai (zwanym w dalszej części także „RSM” ) i wysłaniu zamówienia („Złóż zamówienie”). Kliknięcie przez Klienta na RSM stanowi akceptację ich treści. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem www.milvai.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Mersigo, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Mersigo złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie informacji „Potwierdzenie zamówienia”.

  W trakcie składania zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden kupon rabatowy lub bon upominkowy.

   

 1. Zasady płatności za towar

Klient ma możliwość wyboru płatności za towar - płatność gotówką przy odbiorze Towaru oraz płatność Dotpay: płatność przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową. Mersigo wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku.
W przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru przez kuriera oraz naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 7,00 zł brutto;
W przypadku płatności Dotpay - przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności;

Istnieje możliwość opłacenia zamówienia kuponem rabatowym oraz bonem upominkowym Milvai, w trakcie składania zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden kupon rabatowy lub bon upominkowy.

 1. Potwierdzenie zamówienia

W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail’owego, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail’owy. Dodatkowo, dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez Mersigo. W przypadku, gdy Klient chce uzyskać potwierdzenie przekazanych danych w ramach składanego zamówienia, powinien dokonać wydruku „Potwierdzenia zamówienia”, które zostaje wyświetlone na ekranie po wysłaniu zamówienia.

 1. Informacje o produktach i cenach

Wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów znajdują się na stronie internetowej www.milvai.pl. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej www.milvai.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Mersigo zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu www.milvai.pl, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.milvai.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1. Termin oraz koszty dostawy

Www.milvai.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 (trzydziestu) dni od złożenia przez Klienta zamówienia; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 (czterech) do 8 (ośmiu) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
Jeżeli www.milvai.pl nie może spełnić świadczenia z powodu tego, że zamówiony Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i – w przypadku, gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony Towar – zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

z tym zastrzeżeniem, że zasady nabycia konkretnego Towaru (np. ze względu na jego gabaryty) nie stanowią inaczej. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie www.milvai.pl. W przypadkach wyjątkowych, w których istnieje konieczność obciążenia Klienta wyższymi w stosunku do określonych w powyższym zdaniu kosztami przesyłki Towaru, koszty takie będą odpowiednio przedstawiane Klientowi, nie później jednak niż podczas składania przez niego zamówienia. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

* koszty przesyłki mogą podlegać obniżce w ramach akcji promocyjnych www.milvai.pl w takim przypadku obniżone koszty przesyłki będą przedstawione najpóźniej podczas składania przez Klienta zamówienia.

 1. Niedostępność Towarów

W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), na stronie internetowej www.milvai.pl przy opisie danego Towaru możliwie jak najszybciej znajdzie się stosowna informacja; w przypadku jednakże, gdyby informacja o niedostępności danego Towaru została zamieszczona po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie było możliwości realizacji takiego zamówienia, Klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Mersigo zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie „Zwroty i reklamacje”.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Klient może zrezygnować z Towaru zakupionego na www.milvai.pl bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od jego dostawy. Koszty zwrotu takiego Towaru pokrywa Klient. Rezygnacja z Towaru w sposób określony w niniejszym punkcie oznacza skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przedmiocie zakupu Towaru, Klient powinien w ciągu 30 dni od dostawy Towaru:

 1. odesłać Towar na adres wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (https://www.milvai.pl/media/import/wzor.docx), dołączonym do przesyłki:

Mersigo
"Sklep Milvai"
UL DOMANIEWSKA 41
02-672 WARSZAWA

oraz

 1. złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kierując je na adres:

Mersigo
"Sklep Milvai"
UL DOMANIEWSKA 41
02-672 WARSZAWA

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru albo oświadczenia przed jego upływem na wskazany powyżej adres. Złożenie samego oświadczenia o zamiarze dokonania zwrotu Towaru bez jednoczesnego zwrotu Towaru spowoduje obowiązek zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany powyżej adres.

W razie rezygnacji z Towaru zakupionego na www.milvai.pl (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Oznacza to, że wszystko co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem podanym poniżej. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, zawierająca wszystkie składniki (w tym koszt przesyłki do Klienta), zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni.

Zwracane towary muszą być kompletne. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

Buty oraz odzież nie mogą nosić śladów użytkowania. Z tego względu radzimy buty sprawdzać na miękkim podłożu (np. dywanie). Prosimy uważać, aby nie usuwać przyczepionych metek ani nie ubrudzić artykułów.

Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym – wypełnionym formularzem zwrotu, w szczególności – fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

Dokumenty pomocne dla dokonania zwrotu Towaru w trybie określonym w niniejszym punkcie, znajdują się w przesyłce Towaru. Faktura jest generowana przez system i przesyłana e-mailem.

W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Mersigo poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

 1. Pytania na temat zwrotów?

Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Towaru należy kierować do Centrum Obsługi Klienta Milvai:

e-mail’owo na adres: pomoc@milvai.pl

bądź

za pośrednictwem poczty na adres:

Mersigo
"Sklep Milvai"
UL DOMANIEWSKA 41
02-672 WARSZAWA

bądź dzwoniąc na Infolinię o numerze: 22 519 77 76, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 (z telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

W przypadku zwrotu Towaru podlegająca zwrotowi cena Towaru może zostać odpowiednio pomniejszona z powodu uszkodzenia Towaru w wyniku jego nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania.

 1. Składanie reklamacji

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku:

 1. wad fabrycznych;
 2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy;
 3. niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.

Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mail’em na adres: pomoc@milvai.pl

bądź za pośrednictwem poczty na adres:

Mersigo
"Sklep Milvai"
UL DOMANIEWSKA 41
02-672 WARSZAWA

Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na Infolinię o numerze: 22 519 77 76, od poniedziałku do piątku w godz.9:00 - 17:00 (z telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Mersigo reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie może żądać naprawy ani wymiany Towaru, albo jeżeli Mersigo nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Mersigo zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Mersigo zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument zwrotu, podając w jego treści przyczynę odesłania Towaru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej www.milvai.pl które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. Jednakże Mersigo wyraża zgodę na to, aby w terminie 30 dni od otrzymania takiego Towaru, Klient wystąpił z żądaniem jego zamiany na inny Towar takiego samego asortymentu z powodu niesatysfakcjonujących Klienta parametrów, w szczególności – z powodu koloru bądź rozmiaru.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Mersigo o wadzie w terminie 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.

Jeśli Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć - o ile to możliwe - do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności - gwarancyjną i serwisową, załączoną do dostarczonego Towaru.

Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z Gwarancji, o ile ujawnione przez Klienta wady Towaru podlegają ochronie gwarancyjnej.

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej od 16 lutego 2016 roku pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Gwarancja

Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako uprawnienia gwarancyjnego jest dostarczenie przez Reklamującego Towaru wraz z kopią dowodu dostawy (zakupu). Reklamujący powinien dostarczyć Towar pod adres ustalony z konsultantem Biura Obsługi Klienta www.milvai.pl obsługującymi Infolinię, w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku zasadności reklamacji (Towar sprawny bądź jego wada nie jest objęta ochroną gwarancyjną) Gwarant poucza Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru oraz – w zależności od oświadczenia Reklamującego zawartego w Protokole Reklamacji – zwraca Towar bez naprawy na adres Reklamującego bądź dokonuje oszacowania kosztów naprawy, pokrywając wynikłe z tego powodu – odpowiednio - koszty transportu bądź ekspertyzy technicznej.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.

Gwarancją nie są objęte:

 1. mechaniczne uszkodzenia Towaru i wywołane nimi niesprawne jego działanie,
 2. czyszczenie Towaru,
 3. uszkodzenia i niesprawne działanie Towaru wynikłe z:
  • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji,
  • samowolnych (dokonywanych przez użytkownika, nie autoryzowany serwis lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych,
  • użytkowania Towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,
 4. Towar, z którego został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony,
 5. akcesoria (materiały eksploatacyjne) do Towaru, a także takie jego części, które ulegają zużyciu; takie części można zamówić telefonicznie pod numerem Infolinii: 22 519 77 76

Ponowne reklamowanie Towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji, daje Gwarantowi uprawnienie do obciążenia Reklamującego dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego Towaru do magazynu Mersigo.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Towarze, zamówienia akcesoriów do Towaru lub uzyskania informacji o zakresie ochrony gwarancyjnej, należy kontaktować się telefonicznie z Infolinią o numerze: 22 519 77 76 czynną od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 (z telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora), za pośrednictwem e-mail pomoc@milvai.pl bądź kierując korespondencję na adres Centrum Obsługi Klienta:

Mersigo
"Sklep Milvai"
UL DOMANIEWSKA 41
02-672 WARSZAWA

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Reklamującego (Kupującego) wynikających z niezgodności Towaru z umową.

W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.

Towary prezentowane na stronie internetowej www.milvai.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Www.milvai.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.milvai.pl; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.milvai.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.milvai.pl są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

     14. Kupony rabatowe i bony upominkowe

W trakcie składania zamówienia można wykorzystać maksymalnie jeden kupon rabatowy lub bon upominkowy. Towary zakupione przy użyciu kuponu rabatowego lub bonu upominkowego nie podlegają wymianie na równoważność pieniężną nawet poprzez zwrot towaru.