Koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin promocji

Regulamin konkursu „WYGRAJ STODOLA”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „WYGRAJ STODOLA” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

1.11 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 04.04.2017 (od momentu jego ogłoszenia) do 12.04.2017 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 1 najciekawszą odpowiedź, która zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową.

 

2.5. Wyróżniona w konkursie osoba zobowiązana jest wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego wykonać zadanie konkursowe: „Zrób zdjęcie swojego wypieku i umieść je komentarzu do posta konkursowego. Dopisz hashtag #wygrajstodola.”. Następnie należy polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts).

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, odpowiedzi podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 13.04.2017 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata.

 

4.3. Nagrodą w konkursie jest:

•Wałek grawerowany Stodola

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 1 dnia od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „WYGRAJ STODOLA”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

 

Regulamin konkursu „DOBRE KINO”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „DOBRE KINO” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

1.11 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 24.03.2017 (od momentu jego ogłoszenia) do 28.03.2017 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego wykonać zadanie konkursowe: „Napisz, jaki jest Twój ulubiony gatunek filmowy i krótko uzasadnij swój wybór. Dopisz hashtag #wiosnafilmów.”. Następnie należy polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts).

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, odpowiedzi podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 29.03.2017 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata.

 

4.3. Nagrodami w konkursie jest:

•5 podwójnych zaproszeń na Festiwal Filmowy Wiosna Filmów na wybrany seans. Każde zaproszenie uprawnia do bezpłatnego odbioru 2 biletów w kasie kina na dowolnie wybrany seans filmowy (nie dotyczy filmu Otwarcia Festiwalu). Bilety należy odebrać w dniu seansu w kasie kina Praha najpóźniej 15 minut przed seansem. Pula darmowych biletów na każdy seans jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń do kasy kina). W czasie Festiwalu miejsca w kinie są nienumerowane. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji. Informacja na temat programu: www.wiosnafilmow.pl

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 1 dnia od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „DOBRE KINO”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

 

 

 

Regulamin konkursu „KOCHAM CIĘ”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „KOCHAM CIĘ” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

1.11 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 1.02.2017 (od momentu jego ogłoszenia) do 8.02.2017 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 2 najciekawsze odpowiedzi, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi od Milvai.pl.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego wykonać zadanie konkursowe: „Złóż życzenia walentynkowe osobie, która kochasz lub bardzo lubisz. Dopisz hashtag #milvaiwalentynka.”. Następnie należy polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts).

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, odpowiedzi podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 9.02.2017 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata i zostanie wysłana pocztą lub kurierem.

 

4.3. Nagrodami w konkursie są:

 • Świecznik w kształcie serca – nagroda dla Pana, który napisze najciekawsze życzenia dla swojej Walentynki,
 • Zestaw do wina – nagroda dla Pani, która napisze najciekawsze życzenia dla swojego Walentego.

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 1 dnia od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „KOCHAM CIĘ”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

Regulamin konkursu „Gwiazdkowy konkurs”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Gwiazdkowy konkurs” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 01.12.2016 (od momentu jego ogłoszenia) do 14.15.2016 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 3 najciekawsze odpowiedzi, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi od Milvai.pl.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego umieścić link do wybranego produktu ze Sklepu Świątecznego (https://www.milvai.pl/sklep-na-swieta) w komentarzu do posta konkursowego oraz krótko uzasadnić swój wybór. Następnie należy polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts).

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, odpowiedzi podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 15.12.2016 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata i będzie wysłane pocztą lub kurierem na adres podany przez zwycięzcę.

 

4.3. Nagrodami w konkursie są:

 1. miejsce – poduszka dekoracyjna Gaul „Cats in love”
 2. miejsce – torebka wieczorowa Laney
 3. miejsce – akcesoria do wina 

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 1 dnia od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „Gwiazdkowy konkurs”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

 

Regulamin konkursu „Hiszpański temperament”

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Hiszpański temperament” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 25.11.2016 (od momentu jego ogłoszenia) do 29.11.2016 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 10 najciekawszych odpowiedzi, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi od Milvai.pl.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego podpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego chcę zobaczyć film „Hiszpański temperament”?. Następnie należy polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts).

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, odpowiedzi podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 30.11.2016 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata i będzie możliwa do odbioru w kasie kina Kinoteka (Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) 1 grudnia 2016 r. o godzinie 18.15.

 

4.3. Nagrodami w konkursie są:

10 podwójnych zaproszeń na film „Hiszpański temperament” w warszawskiej Kinotece 1.12.16 o godz. 18.30. 

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 1 dnia od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „Wspomnienie lata”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

 

Regulamin konkursu „Sampure Minerals i mój outfit

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Sampure Minerals i mój outfit” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 12.09.2016 (od momentu jego ogłoszenia) do 26.09.2016 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 3 najciekawsze zdjęcia konkursowe, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi od Milvai.pl.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego umieścić zdjęcie z „moodboard” – kolażem ze swoim ulubionym strojem oraz dopasować do niego wybrany kolor lakieru Sampure Minerals. Może to być zdjęcie zestawu ubrań z szafy + dodatki, albo obrazek wymarzonego ubioru wykonany kredkami, farbami, w programie komputerowym lub inną dowolną techniką. Następnie należy polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) oraz dodać do opisu zdjęcia hashtag #SampureMineralsOutfit i kolor wybranego lakieru SAMPURE MINERALS.

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich zdjęć, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, zdjęcia podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 30.09.2016 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata i zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie 30 dni roboczych.

 

4.3. Nagrodami w konkursie są:

1. miejsce – zestaw 10 lakierów do paznokci Sampure Minerals

2. miejsce – zestaw 3 lakierów do paznokci Sampure Minerals

3. miejsce – zestaw 3 lakierów do paznokci Sampure Minerals

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „Wspomnienie lata”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

Regulamin konkursu „Wspomnienie lata”

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wspomnienie lata” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w

całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z

późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział

w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do

wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19

listopada 2009r.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts)

na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 12.08.2016 (od momentu jego ogłoszenia) do 26.08.2016 roku do

godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu

7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 3 najciekawsze zdjęcia konkursowe, które zostaną nagrodzone nagrodami

rzeczowymi od Milvai.pl.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości

prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl

w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego przesłać zdjęcie z wakacji. Następnie należy polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts)

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich zdjęć, które

sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w

tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością,

narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z

konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, zdjęcia

podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do

30.08.2016 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata i zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty

lub kuriera w terminie 30 dni roboczych.

 

4.3. Nagrodami w konkursie są:

 1. miejsce – torebka miejska w kolorze łososiowym
 2. miejsce – torebka Monique
 3. miejsce – torebka Sophie

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie

podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym

na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane

kontaktowe w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie

przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w

terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja

– konkurs Wspomnienie lata.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i

uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną

przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,

których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora,

godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora

nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym

przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do

Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy

zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy

Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania

Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych

powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w

szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian

Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec

Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w

Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie

przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących

po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w

komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem

nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą

odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne

opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków

Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator.

Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa

polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć

polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

Regulamin konkursu „Projekt zegarek”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „PROJEKT ZEGAREK” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznana a nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 14.06.2016 (od momentu jego ogłoszenia) do 24.06.2016 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 1 najciekawsze zdjęcie konkursowe, które zostanie nagrodzone nagrodą rzeczową od Milvai.pl.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu do posta konkursowego przesłać zdjęcie projektu własnego wzoru na zegarku, wykonanego na papierze.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich zdjęć, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, zdjęcia podesłane do konkursu.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 28.06.2016 roku.

 

4.2. Wygrana nagroda będzie własnością Laureata i zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie 30 dni roboczych.

 

4.3. Nagrodą w konkursie jest:

 • zegarek I LIKE PAPER ze wzorem w muffiny.

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „PROJEKT ZEGAREK”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną

przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

 

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

 

Regulamin konkursu „Weekendowe lenistwo”

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Weekendowe lenistwo” zwany dalej „Konkursem”.

 

Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

1.4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby ściśle związane z organizacją konkursu.

 

1.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

 

1.6. W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 

1.7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

1.8. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, pseudonimu na liście laureatów.

 

1.9. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

 

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Milvai.pl (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts) na platformie społecznościowej www.facebook.com

 

2.2. Konkurs będzie trwał od 24.05.2016 (od momentu jego ogłoszenia) do 30.05.2016 roku do godziny 23:59.

 

2.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpege’u Milvai.pl pod postem konkursowym (w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu).

 

2.4. Jury wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi, które zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

 

2.5. Wyróżnione w konkursie osoby zobowiązane są wysłać swoje dane adresowe w wiadomości prywatnej na profilu Milvai.pl.

  

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1. Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 

3.1.1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba, będąca fanem strony Milvai.pl w serwisie Facebook, przy zastrzeżeniu punktu 1.4. niniejszego regulaminu

 

3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy z kampanii Milvai „Maxi sale Hobby i Lifestyle” http://bit.ly/25bjZw9 wybrać 1 produkt, który według uczestnika konkursu zapewni idealny weekendowy odpoczynek, następnie w komentarzu do posta konkursowego krótko uzasadnij swój wybór oraz polubić post konkursowi i stronę FB Milvai (https://www.facebook.com/milvaipl/?fref=ts)

 

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich odpowiedzi, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością,

narkotykami, nałogami i pornografią.

 

3.3. Wszelkie modyfikacje odpowiedzi konkursowej mogą być powodem wykluczenia Uczestnika z konkursu, chyba, że Organizator wyraził na nie zgodę.

 

3.4. Organizator ma prawo zamieścić w galerii, na swoim oficjalnym profilu Facebook, odpowiedzi podesłane do konkursu.

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedur opisanych w punkcie 3. najpóźniej do 31.05.2016 roku.

 

4.2. Wygrane nagrody będą własnością Laureatów i będą do odbioru 2 czerwca o h.18.50 w kasie kina Kinoteka, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (dotyczy biletów na film „Dzień Bastylii”) za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość, a płyty DVD z serialem „Luther” seria 1. zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie 30 dni roboczych.

 

4.3. Nagrodami w konkursie jest:

 • 5 podwójnych zaproszeń na przedpremierowy pokaz filmu „Dzień Bastylii” (2 czerwca, h. 19 w warszawskiej Kinotece) wraz z serią „Luther” cz.1 na DVD

 

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, nie podlegają również zamianie na inne produkty.

 

4.5. Laureat zobowiązany jest zgłosić się na otrzymaną informację pod komentarzem konkursowym na profilu Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Milvai.pl, podając niezbędne dane kontaktowe w terminie 1  dnia od czasu ogłoszenia wyników. W innym wypadku nagroda nie zostanie

przyznana i ulegnie przedawnieniu.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora, z dopiskiem o treści: Reklamacja – konkurs „PISANKA DLA MILVAI”.

 

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

  

6. PRAWA ORGANIZATORA

 

6.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów i w ocenie Organizatora nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać uzasadnione interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu.

 

6.3 Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

 

6.4 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienionych w Regulaminie.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

 

7.2. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

 

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

7.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

 

7.6. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

 

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

 

7.8. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja na charakter ostateczny i podlega zaskarżeniu.

 

7.9. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.10. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU "WALENTYNKA DLA MILVAI"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Walentynka dla Milvai”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 3 lutego 2016 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 14 lutego 2016 r.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „ W komentarzu do posta konkursowego umieść własną kartkę walentynkową do Milvai (przykład walentynki widać na zdjęciu). Następnie polub naszą stronę FB Milvai oraz post konkursowy i udostępnij post na swoim profilu publicznym.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 14 lutego 2016 roku jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 17 lutego 2016 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 16 lutego 2016 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagroda: 
  • Czekoladowy zestaw do zmysłowych przyjemności http://milvai.pl/czekoladowy-zestaw-do-zmyslowych-przyjemnosci.html/.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Walentynka dla Milvai”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 3 lutego 2016 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU "KUCHENNI POMOCNICY"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „KUCHENNI POMOCNICY” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 20 stycznia 2016 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 29 stycznia 2016 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Zrób zdjęcie swojego ulubionego pomocnika kuchennego w trakcie pracy, umieść fotkę jako komentarz do postu konkursowego na FB Milvai oraz napisz krótko, dlaczego wybrałeś akurat tego pomocnika. Następnie polub post konkursowy, dodaj hash tag #kuchennipomocnicy do swojego komentarza oraz udostępnij post konkursowy na swojej publicznej stronie FB.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 29 stycznia 2016 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 3 lutego 2016 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 2 lutego 2016 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 1. miejsce: toster Russell Hobbs
  • 2. miejsce: zestaw do sushi dla dwojga,
  • 3. miejsce: zestaw do fondue
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Kuchenni Pomocnicy”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2016 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU "SAMPURE MINERALS I JA"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „SAMPURE MINERALS I JA” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz 1 nagroda specjalna.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 3 grudnia 2015 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 13 grudnia 2015 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: Wejdź na stronę kampanii Sampure Minerals http://milvai.pl/sampure-minerals-495.html, wybierz kosmetyk, który chciałbyś wygrać (oprócz Sampure Minerals zestaw świąteczny, 5 elem.) i uzasadnij swój wybór w komentarzu poniżej. Następnie polub naszą stronę FB Milvai i ten post, udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB i poproś znajomych o polubienie Twojej odpowiedzi na fanpage Milvai.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 13 grudnia 2015 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi.
 • Zwycięzcami zostają osoby, które według jury udzieliły najciekawszych odpowiedzi.
 • Nagroda specjalna zostaje przyznana temu zwycięzcy, który dostanie największą liczbę polubień.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai do dnia 18 grudnia 2015 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 15 grudnia 2015 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • wskazane przez zwycięzców kosmetyki – w sumie 5 szt., po jednym dla każdego zwycięzcy;
  • Nagroda specjalna dla zwycięzcy z największą liczbą polubień – Sampure Minerals zestaw świąteczny, 5 elem. http://milvai.pl/sampure-minerals-zestaw-swiateczny-5-elem.html.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „SAMPURE MINERALS I JA”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 3 grudnia 2015 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „MAMMA MIA”


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „MAMMA MIA” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 4 września 2015 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 7 września 2015 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Podaj swój ulubiony kolor miski bambusowej z oferty sklepu Milvai (http://milvai.pl/miska-bambusowa-16812.html) oraz własny przepis na sałatkę grecką (jako komentarz do postu). Następnie polub naszą stronę oraz ten post, udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB i zachęć znajomych do polubienia Twojej odpowiedzi na fanpage Milvai.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 7 września 2015 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi.
 • Zwycięzcą zostaje osoba, która według jury udzieliła najciekawszej odpowiedzi oraz uzyskała minimum 5 polubień swojej odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 10 września 2015 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 9 września 2015 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 2 podwójne zaproszenia na musical „Mamma Mia” w warszawskim teatrze Roma (17.09.2015 na godz. 19.00).
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Mamma Mia”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 4 września 2015 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJŁADNIEJSZA PISANKA”


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „NAJŁADNIEJSZA PISANKA” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 3 KWIETNIA 2015 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 6 KWIETNIA 2015 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: Prześlij zdjęcie (na fanpage Milvai, jako odpowiedź na niniejszy post) zrobionej przez siebie pisanki wraz z krótkim komentarzem, jaką techniką pisanka została wykonana. Udostępnij post z konkursem na swojej publicznej stronie FB i poproś znajomych o polubienie Twojego zdjęcia.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 6 kwietnia 2015 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • minimalna liczba „polubień” odpowiedzi 5;
  • oryginalność odpowiedzi.
  • Zwycięzcami konkursu jest 5 osób, których pisanki uznane zostały przez jury konkursowe na najładniejsze, oraz których odpowiedź zdobyła minimum 5 polubień.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 8 kwietnia 2015 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 7 kwietnia 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
  • Nagrody:
   • 5 dwuosobowych zaproszeń na Festiwal Filmowy WIOSNA FILMÓW, który odbędzie się w dn. 10-19 kwietnia 2015 w warszawskim kinie Praha, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
   • Zwycięzca konkursu dostaje podwójne zaproszenie na jeden wybrany seans Festiwalu (oprócz filmów otwarcia i zamknięcia).
   • Zaproszenie nie daje gwarancji obejrzenia filmu. Aby otrzymać bilet na wybrany seans, należy w dniu seansu, minimum 15 minut przed rozpoczęciem filmu, udać się do kasy kina i odebrać wejściówkę.
   • Pula biletów na zaproszenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń do kasy kina.
    • Nie możliwości telefonicznej rezerwacji miejsc.
    • Miejsca w kinie nie są numerowane.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „NAJŁADNIEJSZA PISANKA”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 3 kwietnia 2015 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „CO ZE MNĄ ZROBISZ, JAK MNIE DOSTANIESZ?”


 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „CO ZE MNĄ ZROBISZ, JAK MNIE DOSTANIESZ?” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 20 lutego 2015 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 23 lutego 2015 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jaką potrawę można upiec w naczyniu ceramicznym? Podaj swój przepis. Następnie udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB”. Odpowiedzi należy udzielić do dnia 23 lutego 2015 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 26 lutego 2015 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 25 lutego 2015 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 5 3-częściowych zestawów ceramicznych ze sklepu Milvai.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Co ze mną zrobisz, jak mnie dostaniesz?”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 20 lutego 2015 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA”


 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 6 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 13 lutego 2015 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 16 lutego 2015 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: Z kampanii Milvai „Love is all around” wybierz jedną foremkę na ciastka lub ciasto oraz zaproponuj własny przepis na domowy wypiek w wybranej foremce (jako komentarz do postu). Następnie udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 16 lutego 2015 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 •  Organizator dokona wyboru zwycięzców według według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai do dnia 19 lutego 2015 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 18 lutego 2015 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 6 filmów DVD „Zimowa opowieść”
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Przez żołądek do serca”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 13 lutego 2015 roku.

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „PRZYGARNIJ KOTKA”


 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „PRZYGARNIJ KOTKA” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 6 lutego 2015 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 9 lutego 2014 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Z poduszek pokazanych na zdjęciach załączonych w treści posta konkursowego na FB wybierz jedną oraz nadaj kotom na poduszce imiona (jako komentarz do zdjęcia). Następnie udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 9 lutego 2014 roku do godz. 21.00 jako komentarz do zdjęcia. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Każdy uczestnik konkursu może wybrać tylko jedną poduszkę.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • Organizator dokona wyboru zwycięzców według według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai do dnia 12 lutego 2015 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 11 lutego 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • Gaul poduszka dekoracyjna „Cats in love” w kolorze czerwonym za nadanie najciekawszych imion kotom z niniejszej poduszki,
  • Gaul poduszka dekoracyjna „Koci look” w kolorze turkusowym za nadanie najciekawszych imion kotom z niniejszej poduszki,
  • Gaul poduszka dekoracyjna „Koty trzy” za nadanie najciekawszych imion kotom z niniejszej poduszki,
  • Gaul poduszka dekoracyjna „Dachowce” za nadanie najciekawszych imion kotom z niniejszej poduszki,
  • Gaul poduszka dekoracyjna „Black & white” za nadanie najciekawszych imion kotom z niniejszej poduszki.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Przygarnij kotka”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 6 lutego 2015 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „A JA MAM....”


 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „A JA MAM…” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 4 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 3 listopada 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 5 listopada 2014 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Zrób zdjęcie z zakupionym przez siebie produktem z oferty Milvai i krótko uzasadnij swój wybór. Następnie udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB i zachęć znajomych do polubienia Twojej odpowiedzi.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 5 listopada 2014 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • W przypadku takiej samej liczby „polubień” odpowiedzi Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zwycięzcy według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai do dnia 8 listopada 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 7 listopada 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 4 filmy DVD „Facet (nie)potrzebny od zaraz”
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „A ja mam…”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 3 listopada 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „MOJA SZARLOTKA JEST NAJLEPSZA”


 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „MOJA SZARLOTKA JEST NAJLEPSZA!” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 8 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 24 października 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 26 października 2014 roku do godz. 21.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jaki jest mój sekret udanej szarlotki?”. Następnie udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB i zachęć znajomych do polubienia Twojej odpowiedzi.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 26 października 2014 roku do godz. 21.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • W przypadku takiej samej liczby „polubień” odpowiedzi Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zwycięzcy według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 28 października 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 27 października 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 8 podwójnych zaproszeń na film „Klub Jimmy’ego”. Seans odbędzie się 29 października 2014 r. o godz. 20.45 w Kinie Atlantic w Warszawie przy ul. Chmielnej 33 w sali C.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Moja szarlotka jest najlepsza!”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 24 października 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „KUCHNIA Z JOSEPH&JOSEPH”§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „KUCHNIA Z JOSEPH&JOSEPH” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 10 października 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 13 października 2014 roku do godz. 22.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Z najnowszej kampanii Milvai „Joseph&Joseph” wybierz jeden produkt, który Twoim zdaniem jest niezbędny w kuchni i krótko uzasadnij swój wybór. Następnie udostępnij post z konkursem na swojej stronie FB i zachęć znajomych do polubienia Twojej odpowiedzi.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 13 października 2014 roku do godz. 22.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • W przypadku takiej samej liczby „polubień” odpowiedzi Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zwycięzcy według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 16 października 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 15 października 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 1. miejsce:  zestaw pojemników Joseph & Joseph „Spices”, 10 szt., w kolorze grafitowym,
  • 2. miejsce: zestaw misek na przekąski Joseph&Joseph „Triple Dish”,
  • 3. miejsce: zestaw do serów i przekąsek.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Kuchnia z Joseph&Joseph”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 10 października 2014 roku.

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „ZAGINIONA DZIEWCZYNA”
  


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „ZAGINIONA DZIEWCZYNA” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 4 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 26 września 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 29 września 2014 roku do godz. 22.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Podaj jeden tytuł filmu, którego akcja toczy się wokół poszukiwań zaginionej osoby, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wybrany film zapadł Ci w pamięć. Następnie zachęć znajomych do polubienia Twojej odpowiedzi.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 29 września 2014 roku do godz. 22.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • W przypadku takiej samej liczby „polubień” odpowiedzi Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zwycięzcy według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 1 października 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 30 września 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami są 4 podwójne zaproszenia na film „Zaginiona dziewczyna”. Seans odbędzie się 6 października o godz. 19.30 w Cinema City Arkadia w Warszawie w al. Jana Pawła II 82. Razem przewidziane są 4 nagrody.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Zaginiona dziewczyna”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 26 września 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

REGULAMIN KONKURSU „TOREBKOWY MUST HAVE”
                                                                                                                                                                                   


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „TOREBKOWY MUST HAVE” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 19 września 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 22 września 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wymień 7 rzeczy, które każda kobieta powinna nosić w torebce, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wybrane przedmioty są Twoim zdaniem niezbędne. Następnie zachęć znajomych do polubienia Twojej odpowiedzi.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 22 września 2014 roku do godz. 24.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • W przypadku takiej samej liczby „polubień” odpowiedzi Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zwycięzcy według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 25 września 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 24 września 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrody:
  • 1. miejsce: skórzana torebka „Taszka Touch” marki Farbotka, czarno-brązowa,
  • 2. i 3. miejsce: parasol Verde Fashion.
  • Razem przewidziane są 3 nagrody.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „TOREBKOWY MUST HAVE”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 19 września 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „WIĘZIEŃ LABIRYNTU”
                                                                                                                                                                                   

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „WIĘZIEŃ LABIRYNTU” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 4 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 11 września 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 12 września 2014 roku do godz. 12.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Podaj jeden tytuł filmu, który został nakręcony na podstawie książki. Napisz również, wraz z krótkim uzasadnieniem, czy Twoim zdaniem adaptacja jest lepsza od książki. Następnie zachęć znajomych do polubienia Twojej odpowiedzi.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 12 września 2014 roku do godz. 12.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • W przypadku takiej samej liczby „polubień” odpowiedzi Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zwycięzcy według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 14 września 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 12 września 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami są 4 podwójne zaproszenia na film „Więzień labityntu”. Seans odbędzie się 16 września o godz. 20.00 w kinie Multikino Złote Tarasy w Warszawie. Razem przewidziane są 4 nagrody.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Więzień Labiryntu”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 11 września 2014 roku.

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „SŁOWO NA M”
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „SŁOWO NA M” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 5 września 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 8 września 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: Podaj jeden tytułfilmu, w którego nazwie występuje słowo miłość”, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wybrany film zapadłCi w pamięć. Następnie zachęćznajomych do polubienia Twojej odpowiedzi.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 8 września 2014 roku do godz. 24.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
  • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  • liczba „polubień” odpowiedzi;
  • oryginalność odpowiedzi.
 • W przypadku takiej samej liczby „polubień” odpowiedzi Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zwycięzcy według kategorii „oryginalności odpowiedzi”.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 10 września 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 10 września 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami jest 5 podwójnych zaproszeń na film „Słowo na M”. Seans odbędzie się 15 września o godz. 20.00 w kinie „Kinoteka" przy Placu Defilad 1. Razem przewidzianych jest 5 nagród.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Słowo na M”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 5 września 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU „72 GODZINY”
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „72 GODZINY” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 1 sierpnia 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 4 sierpnia 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Podaj jeden tytuł filmu, w którym wystąpił Kevin Costner, wraz z uzasadnieniem, dlaczego wybrany film zapadł Ci w pamięć.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 4 sierpnia 2014 roku do godz. 24.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
 • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
 • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
 • pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi;
 • niepowtarzalność odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 5 sierpnia 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 5 sierpnia 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami jest 5 płyt DVD z filmem „72 godziny”. Razem przewidzianych jest 5 nagród.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Wielki Błękit”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.

 

REGULAMIN KONKURSU „WIELKI BŁĘKIT”
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „WIELKI BŁĘKIT zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 25 lipca 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 28 lipca 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Wskaż jeden produkt z kampanii Milvai „W stylu retro” w kolorze niebieskim i uzasadnij, dlaczego wybrana rzecz zwróciła Twoją uwagę.”
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 28 lipca 2014 roku do godz. 24.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
 • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
 • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
 • pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi;
 • niepowtarzalność odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 29 lipca 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 29 lipca 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami jest 5 podwójnych zaproszeń do warszawskiego kina Praha na pokaz filmu „Wielki Błękit”, który odbędzie się w poniedziałek 4 sierpnia o godz. 18.30”. Razem przewidzianych jest 5 nagród.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Wielki Błękit”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 24 lipca 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.

 

REGULAMIN KONKURSU „BANK LADY”
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Bank Lady” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 18 lipca 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 21 lipca 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: Podaj jeden tytułfilmu, którego motywem jest napad na bank i uzasadnij, dlaczego wybrany film zapadłCi w pamięć”.

 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 21 lipca 2014 roku do godz. 24.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
 • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
 • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
 • pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi;
 • niepowtarzalność odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 22 lipca 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 22 lipca 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami jest 5 podwójnych zaproszeń do warszawskiego kina Praha na pokaz filmu „Bank Lady”, który odbędzie się w poniedziałek 28 lipca o godz. 18.30”. Razem przewidzianych jest 5 nagród.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Bank Lady”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 18 lipca 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.

 

REGULAMIN KONKURSU „POŻĄDANIE"
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Pożądanie” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 11 lipca 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 13 lipca 2014 roku do godz. 24.00

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: Podaj jeden tytułfilmu, w którym wystąpiła Sophie Marceau.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 13 lipca 2014 roku do godz. 24.00 jako komentarz do postu. Odpowiedzi nie mogą powtarzać się.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
 • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
 • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
 • pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi;
 • niepowtarzalność odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 14 lipca 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 14 lipca 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami jest 5 podwójnych zaproszeń do warszawskiego kina Kinoteka na pokaz filmu „Pożądanie”, który odbędzie się w czwartek 17 lipca o godz. 20.30”. Razem przewidzianych jest 5 nagród.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Pożądanie”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 11 lipca 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.

 

REGULAMIN KONKURSU "PO ŚLUBIE"
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Po ślubie” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostanie przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 7 lipca 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 9 lipca 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: Kto gra głównąrolężeńskąw filmie Po Ślubie?.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 9 lipca 2014 roku do godz. 24.00 i przesłać na w formie wiadomości do fanpage Milvai.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
 • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
 • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
 • pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 10 lipca 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 10 lipca 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami jest 5 podwójnych zaproszeń do warszawskiego kina Praha na pokaz filmu „Po ślubie”, który odbędzie się 15 lipca o godz. 18.30”. Razem przewidzianych jest 5 nagród.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Po ślubie”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 7 lipca 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.

 

REGULAMIN KONKURSU "KERTU - MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA"
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Keru – miłość jest ślepa” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznanych 5 nagród za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 1 lipca 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 2 lipca 2014 roku do godz. 12.00.

 § 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Jakiej produkcji jest film „Kertu – miłość jest ślepa?”.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 2 lipca 2014 roku do godz. 12.00 i przesłać na w formie wiadomości do fanpage Milvai.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
  - do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
  - prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
  - pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai do dnia 3 lipca 2014 roku.

  § 5 NAGRODY
 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 2 lipca 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem.
 • Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami jest 5 podwójnych zaproszeń do warszawskiego kina Praha na przedpremierowy pokaz filmu „Kertu – miłość jest ślepa”, który odbędzie się 7 lipca o godz. 18.30”. Razem przewidzianych jest 5 nagród.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Kertu – miłość jest ślepa”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.

 

REGULAMIN KONKURSU "KOBIETA W KLATCE"
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Kobieta w klatce” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 4 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 18 czerwca 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 20 czerwca 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Kra gra tytułową rolę w filmie ‚Kobieta w klatce’?”.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 20 czerwca 2014 roku do godz. 24.00 i przesłać na fanpage Facebook Milvai.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
 • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
 • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
 • pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 21 czerwca 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 21 czerwca 2014 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami są 4 filmy DVD „Kobieta w klatce”. Razem przewidziane są 4 nagrody.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Kobieta w klatce”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 29 maja 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.

 

REGULAMIN KONKURSU "DISNEY FANTAZJA"
                                                                                                                                                                                   

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Disney Fantazja” zwany dalej „Konkursem”.
 • Organizatorem Konkursu jest Mersigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, zwany dalej „Organizatorem”.
 • Konkursowi podlega materiał konkursowy zwany dalej „Odpowiedziami”, przez który rozumiemy materiały opisane w ust. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Konkursie zostaną przyznane 2 nagrody za podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • Konkurs zostaje ogłoszony 29 maja 2014 roku.
 • Odpowiedzi należy nadsyłać do dnia 30 maja 2014 roku do godz. 24.00.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 • Celem wygrania jednej z niżej wskazanych nagród, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Gdzie znajdują się parki Disneyland – wymień przynajmniej dwie lokalizacje”.
 • Odpowiedzi należy udzielić do dnia 30 maja 2014 roku do godz. 24.00 i przesłać na fanpage Facebook Milvai.
 • Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu:
 • Oświadcza, że wyraża zgodę na przystosowanie Odpowiedzi do potrzeb Organizatora w stopniu, jaki uzna on za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r., o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane będą do celów związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności do prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
 • Oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 • Na Konkurs można nadsyłać wyłącznie prace spełniające następujący warunek:
 • do pracy powinny być dołączone dane pozwalające na nawiązanie kontaktu z autorami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania Odpowiedzi na fanpage Milvai w takiej formie, jaką uzna za stosowną.

§ 4 KRYTERIA OCENY

 • Ocena Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu nastąpi według poniższych kryteriów:
 • prawidłowość udzielenia odpowiedzi;
 • pierwszeństwo udzielenia odpowiedzi.
 • Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Milvai  do dnia 31 maja 2014 roku.

§ 5 NAGRODY

 • Jury konkursowe dokona wyboru laureatów Konkursu w dniu 31 maja 2013 roku.
 • Jury konkursowe spośród Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymogi niniejszego regulaminu wybierze w oparciu o kryteria określone w § 4 niniejszego regulaminu laureatów Konkursu będących autorami poprawnych Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu oraz przyzna nagrody przewidziane niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę spośród wymienionych w ust. 5.4 regulaminu.
 • Jury Konkursu będzie obradować w siedzibie Organizatora. W skład jury wchodzi 3 pracowników Organizatora. Przewodniczącym jury będzie moderator fanpage Milvai.
 • Nagrodami są 2 dwuosobowe zaproszenia na koncert filmowego „Fantazja”, który odbędzie się w Sali Kongresowej w Warszawie 1 czerwca 2014 o godzinie 19.00. Razem przewidziane są dwie nagrody.
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
 • Decyzje jury Konkursu o wyborze nagrodzonych Odpowiedzi są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania dostawcy nagrody.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Mersigo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Pyszna zabawa z Milvai”, w terminie 14 (czternaście) dni od daty opublikowania nazwisk zwycięzców Konkursu na fanpage Milvai na Facebook bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 • Organizatorzy, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 • W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska organizatorów, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 29 maja 2014 roku.
 • Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora. Znajduje się również na stronie internetowej www.milvai.com.